April, 2015

now browsing by month

 

Kinh – Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Đại thừa, phước đức vô lượng vô biên.

<Mua kinh – xin nhấn vào đây>

<Nếu mua trên 10 cuốn kinh, nhấn vào đây>

<Đọc kinh – xin nhấn vào đây Phật Thuyết Kinh Vạn Phật >