October, 2015

now browsing by month

 

Kính thỉnh Thầy Thích Thông Triết

Kính Thầy,

Như Thầy đã hứa với đạo tràng Ưu Đàm chúng con Thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2015, sau khi thuyết giảng chùa Phổ Quang Las Vegas thứ Ba (3/11/2015) thầy sẽ quang lâm chùa Ưu Đàm chúng con ngày hôm sau tức thứ Tư để ban cho Phật tử chúng con mọt thời Pháp. Mấy lâu nay chúng con đã điện thoại xin thầy xác nhận lại, nhưng không được hồi âm. Hôm nay chúng con xin thưa thỉnh thầy confirm cho đạo tràng chúng con để chúng con loan báo Phật tử vân tập về chùa. Xin Cám ơn thầy.
Kính chúc thầy thân tâm an lac, Phật sự được viên mãn.

Con : Tâm Thai, thư ký chùa Ưu Đàm, Vegas, NV
Điện thoại chùa: 702-260-0479 / Cell: Thắng Tín: 702-806-3355/ Quảng Tú: 702-273-6662
Email: uudamtemplelv@yahoo.com