youtube

now browsing by category

link video from youtuble.com

 

Video Khóa Tu Mùa Xuân 2016 Tại Thiền Viện Chánh Pháp

Thích Thông Triết – Tu Ngay Hiện Đời 2/2

Thích Thông Triết giảng Tu Ngay Hiện Đời tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 01/01/2012 (video property of www.chuatinhluat.com)

Thích Thông Triết – Tu Ngay Hiện Đời 1/2

Thích Thông Triết giảng Tu Ngay Hiện Đời tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 01/01/2012 (video property of www.chuatinhluat.com)

Thích Thông Triết – Tu Là Sạch Nghiệp 2/2

Thích Thông Triết giảng Tu Là Sạch Nghiệp tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 12/02/2012

Thích Thông Triết – Tu Là Sạch Nghiệp 1/2

Thích Thông Triết giảng Tu Là Sạch Nghiệp tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 12/02/2012

Tu Ba Nghiệp (Hòa Thượng Thanh Từ)

Tu Là Chuyển Nghiệp (Thích Thông Triết)