Hình Đón Giao Thừa và Chúc Tết 2013

DSC_4206  DSC_4164 DSC_4160 DSC_4158 DSC_4157   DSC_4145 DSC_4144 DSC_4143 DSC_4142 DSC_4135 DSC_4134 DSC_4130 DSC_4127 DSC_4125DSC_4107 DSC_4109 DSC_4110 DSC_4104 DSC_4105 DSC_4123 DSC_4124 DSC_4121 DSC_4175             DSC_4179

DSC_4191 DSC_4199 DSC_4196 DSC_4174             DSC_4165

DSC_4168 DSC_4166 DSC_4152 DSC_4151 DSC_4150             DSC_4149

DSC_4089              DSC_4091