HÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU – Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015

DSC_4776 DSC_4778 DSC_4782 DSC_4783 DSC_4785 DSC_4786 DSC_4787 DSC_4788 DSC_4789 DSC_4790 DSC_4791 DSC_4792 DSC_4793 DSC_4794 DSC_4795 DSC_4796 DSC_4797 DSC_4798 DSC_4800 DSC_4801 DSC_4802 DSC_4803 DSC_4811 DSC_4812 DSC_4815 DSC_4816 DSC_4817 DSC_4820 DSC_4821 DSC_4822 DSC_4823 DSC_4826 DSC_4827 DSC_4829 DSC_4830 DSC_4831 DSC_4834 DSC_4836 DSC_4840 DSC_4842 DSC_4847 DSC_4849 DSC_4862 DSC_4866 DSC_4867 DSC_4869 DSC_4871 DSC_4875 DSC_4879 DSC_4885 DSC_4887 DSC_4889 DSC_4896 DSC_4900