Hình Khóa Tu Thường Niên 2017

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0011 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0025 DSC_0022

DSC_0040 DSC_0053 DSC_0050 DSC_0049 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0086 DSC_0085 DSC_0084

DSC_0096 DSC_0081

Khai Giảng Khóa Tu ngày 18/8/2017

DSC_0097 DSC_0100 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0189 DSC_0190 DSC_0199

DSC_0202 DSC_0219 DSC_0218 DSC_0205 DSC_0208 DSC_0196 DSC_0208 DSC_0207 DSC_0222 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0088 DSC_0143 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0177 DSC_0173 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0168

Tu Học Ngày Thứ Bảy 19/8/2017

DSC_0313 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0320 DSC_0323 DSC_0324 DSC_0321 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0356 DSC_0350 DSC_0354 DSC_0352 DSC_0355 DSC_0373 DSC_0377 DSC_0368 DSC_0370 DSC_0372 DSC_0388 DSC_0401 DSC_0392 DSC_0390 DSC_0389 DSC_0408

IMG_7086 DSC_0411 DSC_0417 DSC_0413 DSC_0419 DSC_0445 DSC_0427 DSC_0425 DSC_0437 DSC_0449 DSC_0447 DSC_0451 DSC_0431 DSC_0395 DSC_0397 DSC_0382 DSC_0394

DSC_0462 DSC_0079 DSC_0076 DSC_0075 DSC_0073 DSC_0072

Lễ An Vị Tôn Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày 20/08/2017

DSC_0477 DSC_0484 DSC_0481 DSC_0485 DSC_0483 DSC_0489 DSC_0491 DSC_0494 DSC_0115 DSC_0113 DSC_0112 DSC_0257 DSC_0259 DSC_0267 DSC_0275 DSC_0282 DSC_0284 DSC_0254 DSC_0256 DSC_0272 DSC_0265 DSC_0286 DSC_0381 DSC_0384 DSC_0139 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0132 DSC_0124 DSC_0122 DSC_0120 DSC_0162

Tham Vấn Và Lễ Tạ Pháp ngày 20/08/2017