Lịch Sinh Hoạt – Thọ Bát Quan Trai 2015

Lic_h_sinh hoat_Tho_Bat_Quan_Trai_nam_2015

Thứ Bảy 17 tháng 01 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 18 tháng 01 năm 2015

Thứ Bảy 14 tháng 02 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 15 tháng 02 năm 2015

Thứ Bảy 21 tháng 03 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 22 tháng 03 năm 2015

Khóa Tu: Thứ Sáu 10 tháng 4 đến Chủ Nhật 12 tháng 4 năm 2015

Chủ Nhật ngày 07 tháng 05 năm 2015– Đại Lễ Phật Đản

Thứ Bảy 16 tháng 05năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 17 tháng 05 năm 2015

Thứ Bảy 20 tháng 06 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 21 tháng 06 năm 2015

Thứ Bảy 18 tháng 07 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 19 tháng 07 năm 2015

Thứ Bảy 08 tháng 08 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 09 tháng 08 năm 2015

Chủ Nhật 30 tháng 08 năm 2015 Đại Lễ Vu Lan

Tháng 09 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015: Hoằng Pháp Âu Châu

Thứ Bảy 21 tháng 11 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 22 tháng 11 năm 2015

Thứ Bảy 19 tháng 12 năm 2015 từ 7:00PM tới 5:00PM 20 tháng 12 năm 2015