Lịch Sinh Hoạt Tu Học và Thọ Bát Quan Trai 2018

Thứ Bảy 17 tháng 03 năm 2018 từ 7:00PM đến 5:00PM 18 tháng 03 năm 2018

Thứ Năm 26 tháng 04 năm 2018 từ 10:30AM đến 5:00PM

Chủ Nhật 29 tháng 04 năm 2018

Thứ Bảy 26 tháng 05 năm 2018 từ 7:00PM đến 5:00PM 27 tháng 05 năm 2018

Chủ Nhật ngày 27 tháng 05 năm 2018– Đại Lễ Phật Đản

Thứ Bảy 16 tháng 06 năm 2018 từ 7:00PM tới 5:00PM 17 tháng 06 năm 2018

Thứ Bảy 21 tháng 07 năm 2018 từ 7:00PM tới 5:00PM 22 tháng 07 năm 2018

Thứ Bảy 25 tháng 08 năm 2018 từ 7:00PM tới 5:00PM 26 tháng 08 năm 2018

Chủ Nhật 26 tháng 08 năm 2018- Đại Lễ Vu Lan

Thứ Bảy 15 tháng 09 năm 2018 từ 7:00PM tới 5:00PM 16 tháng 09 năm 2018

Thứ Bảy 20 tháng 10 năm 2018 từ 7:00PM tới 5:00PM 21 tháng 10 năm 2018

Thứ Bảy 24 tháng 11 năm 2018 từ 7:00PM tới 5:00PM 25 tháng 11 năm 2018

Thứ Bảy 15 tháng 12 năm 2018 từ 7:00PM tới 5:00PM 16 tháng 12 năm 2018