Thích Thông Triết – Tu Ngay Hiện Đời 2/2


Thích Thông Triết giảng Tu Ngay Hiện Đời tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 01/01/2012 (video property of www.chuatinhluat.com)