Pháp Âm (Video)

1. Tu la Chuyen Ngiep (TTT)

2. Tu Ba Nghiệp (HT Thanh Từ giảng)

3. Khai Mac Khoa Tu Mua He 2014

4. Phóng Sự Khóa Tu Mùa Hè 2014 tại Thiền Viện Chánh Pháp

5.Tùng Lâm Trọng Yếu (T.T Pháp Hòa giảng)

6.Hên Xui ( T.T Pháp Hòa giảng)

7.Tham vấn và Bế giảng khóa tu

8.Bảy Bước An Lạc ( T.T Thông Triết giảng)

9.Công Ơn Cha Mẹ 1/2 ( T.T Thông Triết giảng)

10.Công Ơn Cha Mẹ  2/2 ( T.T Thông Triết giảng)