Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới

Thứ Bảy  7:00 p.m. Vân Tập (Congregate)  7:30 p.m. Lễ Sám Hối (Ceremony of repentance)  8:00 p.m. Lễ Truyền Giới(Ceremony of Transmit Dhamma Discipline)  8:30 p.m. Thuyết Pháp (Dharma Lecture) 9:30 p.m. Tọa Thiền(Meditation Session)  10:00 p.m. Chỉ Tịnh (Conclusion) Chủ Nhật 6:00 a.m Thức Chúng (Awake) 6:30 a.m. Tọa Thiền (Meditation Session) 7:00 a.m. […]

Sơ Lược Thành Lập Thiền Viện Chánh Pháp

I/ Sơ Lược Thành Lập Thiền Viện Chánh Pháp: Do lòng mong cầu học Phật Pháp và tu tập theo đường lối tu thiền của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, một nhóm Phật tử ở Oklahoma đã gởi thỉnh nguyện thư về Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Trưởng Thiền Viện Trúc […]