Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới

Thứ Bảy

 7:00 p.m. Vân Tập (Congregate)
 7:30 p.m. Lễ Sám Hối (Ceremony of repentance)
 8:00 p.m. Lễ Truyền Giới(Ceremony of Transmit Dhamma
Discipline)
 8:30 p.m. Thuyết Pháp (Dharma Lecture)
9:30 p.m. Tọa Thiền(Meditation Session)
 10:00 p.m. Chỉ Tịnh (Conclusion)

Chủ Nhật

6:00 a.m Thức Chúng (Awake)
6:30 a.m. Tọa Thiền (Meditation Session)
7:00 a.m. Tụng Kinh Sám Hối (Ceremony of Repentance)
8:00 a.m. Dùng Sáng (Breakfast)
9:15 a.m. Họp Chúng( Meeting)
10:15 am. Lễ Sám Hối (Ceremony of Repentance)
10:15 am. Giảng Pháp (Dharma Lecture)
12:00 pm Thọ Trai (Lunch)
1:00 p.m. Chỉ Tịnh (Intermission Break)
2:15 p.m. Tọa Thiền (Meditation Session)
3:00pm Lễ Xả Bát Quan Trai(Ceremony of Detachment Dhamma
Discipline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *