Lịch Sinh Hoạt Tu Học – Thọ Bát Quan Trai 2019

Thứ Bảy 16 tháng 03 năm 2019 từ 7:00PM đến 5:00PM 17 tháng 03 năm 2019

Thứ Bảy 27 tháng 04 năm 2019 từ 7:00PM đến 5:00PM 28 tháng 04 năm 2019

Chủ Nhật ngày 19 tháng 05 năm 2019– Đại Lễ Phật Đản

Thứ Bảy 18 tháng 05 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 18 tháng 05 năm 2019

Tháng 06 năm 2019  Hoằng Pháp Châu Âu

Thứ Bảy 20 tháng 07 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 21 tháng 07 năm 2019

Khóa Tu Mùa Hè từ ngày 02-03-04 Tháng 8 Năm 2019

Chủ Nhật 04 tháng 08 năm 2019- Đại Lễ Vu Lan

Thứ Bảy 28 tháng 09 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 29 tháng 09 năm 2019

Thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 27 tháng 10 năm 2019

Thứ Bảy 30 tháng 11 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 01 tháng 12 năm 2019

Thứ Bảy 28 tháng 12 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 29 tháng 12 năm 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *