Tâm chân như

Kinh Phật thường nói, “Phật trao mắt truyền mắt pháp” hay “Phật trao mắt trí huệ,” có nghĩa là Phật khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh. “Khai thị” nghĩa là đem những gì mình đã chứng ngộ dạy lại cho người khác để khai mở con mắt trí huệ cho họ. Vậy, hai chữ “khai thị” chỉ dành riêng cho chư Phật, Bồ-tát […]

Bát nhã vô tri

Bởi vì Phật tánh chỉ có thể nhận biết bằng chân thật huệ, nên Bồ-tát phải tu vạn hạnh trang nghiêm để thành tựu đầy đủ hai thứ Phước và Trí thì mới có thể nhận biết được Phật tánh. Bồ-tát tu vạn hạnh trang nghiêm để thành tựu Phước và Trí, rồi lại dùng Phước và Trí để thành tựu vạn hạnh trang nghiêm. Các hạnh […]

Hoá giải oan gia trái chủ 2

Hỏi : A Di Đà Phật. Huynh Trí kinh mến. Em có chị bạn tên là TN, pháp danh : TB.  Ông chồng chị ấy bị chết bất đắc kỳ tử vào năm 2004, chị  nói là lúc chết anh ấy hận chị  nên về phá hoài, chị nghe được người âm nói bên tai nữa. […]

Hoá giải oan gia trái chủ 1

Hỏi  A Di Đà Phật. Chú Trí Kính. Bác gái của con và con gái Bác hiện tại bị một số chư vị oan gia trái chủ theo và làm cho : Bác gái nói đi nói lại một câu nhiều lần và còn tự đánh vào chân tay, cào bụng; tuy nhiên trí nhớ […]