Nghiệp báo

Nghiệp báo

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Mọi việc khổ vui trong kiếp hiện tại của chúng ta đều do nghiệp quá khứ và hiện tại chi phối. Nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ, chúng ta chỉ biết sợ khổ, cầu vui mà không biết tránh nghiệp ác, […]

Tội phước

Tội phước

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Nói đến tu hành là nói đến tội phước, nếu không rõ tội phước tức là không rõ sự tu hành. Nếu người tu mà cứ lao mình trong tội lỗi, ấy là người tạo tội chớ không phải là người tu hành. Mọi sự […]

Mê tín – Chánh tín

Mê tín – Chánh tín

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Đạo Phật chủ trương giác ngộ mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho thế gian. Mọi lẽ thật đều hiện bày dưới ánh sáng giác ngộ, nhận thấy lẽ thật rồi mới khởi lòng tin đó là “chánh tín”. Ngược lại, bày những điều […]

Từ bi

Từ bi

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Tình thương là nguồn an ủi vô biên của chúng sanh đang đau  khổ, là bể nước cam lồ mát ngọt để cho những người đang bị lửa trần gian thiêu đốt mặc tình nhảy ùm tắm gội. Song phải là tình thương hoàn toàn […]

Tam độc

Tam độc

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Rắn độc thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng tam độc. Vì rắn độc thuốc độc hại người chỉ một thân này, tam độc hại người đến bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nếu đáng sợ chúng ta […]

Luân hồi

Luân hồi

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Có một số người bảo “Nhà Phật nói Luân hồi để ru ngủ con người trong giấc mơ mê tín”. Chúng ta khảo sát kỹ coi câu ấy có đúng thế không? Đó là nhiệm vụ của người truyền bá Phật giáo, cần phải làm […]

Phật giáo độ sanh

Phật giáo độ sanh

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng duy nhất của Phật giáo. Thế nên sự truyền bá của Phật giáo vì lợi ích chúng sanh. Nếu không vì lợi ích chúng […]

Cúng dường tam bảo

Cúng dường tam bảo

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Thấy người làm việc lành việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một phần của để thành tựu công việc lành ấy. Quả là người này đã có lòng lành đáng quí đáng mến. Huống nữa, Tam Bảo là […]