Hoa sen trong bùn

Hoa sen trong bùn

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Có lắm người xuất gia cũng như tại gia cho rằng, chúng ta tu không thể nào giác ngộ thành Phật. Vì đức Phật ra đời có những nhân duyên kỳ đặc, bản chất Ngài đã thánh sẵn rồi; còn chúng ta nào là ham […]

Tu trong mọi hoàn cảnh

Tu trong mọi hoàn cảnh

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no áo không đủ ấm, có thì giờ đâu mà nói chuyện tu. […]

Pháp tu căn bản của phật tử

Pháp tu căn bản của phật tử

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ (PHẬT PHÁP HÓA NHÂN GIAN) Đa số người xưng là Phật tử mà không biết rõ đường lối tu hành, ai bày sao làm vậy, trở thành mê tín sai lầm, khiến người đời phê bình đạo Phật là huyền hoặc, là vô ích. Để bổ cứu những […]