Chữ “Tức” trong Phật giáo đại thừa

Chữ “Tức” trong Phật giáo đại thừa

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn là quấy, có hẳn là có, không hẳn là không… họ không hiểu […]

Cốt lõi đạo Phật

Cốt lõi đạo Phật

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐẦU Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ nhiên hậu mới giải thoát, như nói “biết đúng mới làm đúng”. Giác ngộ […]

Chấp là gốc đấu tranh là nguồn đau khổ

Chấp là gốc đấu tranh là nguồn đau khổ

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐẦU Mọi người chúng ta đều than cuộc sống là đau khổ…, người nghèo có cái khổ của người nghèo, người khá giả có cái khổ của người khá giả. Biết là mình khổ mà không biết cái khổ ấy xuất phát từ nguyên nhân gì. Khi […]

Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả

Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I.  MỞ ĐẦU Là con người ai cũng sợ khổ cầu vui, song người mê chỉ biết sợ quả khổ cầu quả vui. Ngược lại người tỉnh chỉ sợ nhân khổ, tạo nhân vui. Hai bên có cái nhìn khác nhau, bên nào sẽ đạt được như sở nguyện? […]