Làm sao tu theo Phật?

Làm sao tu theo Phật?

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của chúng sanh, không thể đồng tu theo một môn và đồng kết quả như nhau được, bất đắc dĩ Phật phải dạy […]

Học Phật bằng cách nào?

Học Phật bằng cách nào?

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ MỞ ĐỀ Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, kế học thuộc cửu chương, học cách […]

Chân lý tuyệt đối

Chân lý tuyệt đối

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Một thực thể không lệ thuộc nhân quả, duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chân lý tuyệt đối. Không thuộc nhân quả nên không sanh diệt vô thường. Không thuộc duyên sanh nên không phải hợp tướng giả dối. Thoát ngoài vòng đối đãi nên không trị […]

Chân lí tương đối

Chân lí tương đối?

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Chân lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đãi đối trị nhau. Những sự đối đãi ấy là: sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác, khổ đối vui, động đối tịnh, sanh diệt đối vô sanh…Còn sanh hoạt trong […]

Thế nào là Phật Pháp?

Thế nào là Phật Pháp?

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, […]

Phật là gì?

Phật là gì?

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ. Phàm nói Phật là chỉ  cho đức Thích-ca Mâu-ni (Sakyamuni). Trước đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, ở thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu)  phía Bắc miền Trung Ấn Độ, […]

Số mạng nghiệp báo đồng hay khác?

Số mạng nghiệp báo đồng hay khác?

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy, nhục vinh, vui khổ… dường như có sự an bài đâu sẵn. Cái gì an bài đời sống con người? Nhà Nho gọi là số […]