Nguồn gốc mê tín

Nguồn gốc mê tín

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Mê tín là cái bệnh những nhà trí thức đều chê trách, Chánh quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày một tăng, càng lúc càng lan rộng. Thậm chí có những nước tự cho mình là văn […]

Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Trong giới Phật tử chúng ta ngày nay đa số không hiểu rõ ý nghĩa chữ TU, nên ứng dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi đến chùa xin qui y, họ thầm nghĩ từ đây về sau được Phật hộ độ cho mình khỏe mạnh, gia […]