Chương trình thọ bát quan trai giới

Facebook
Twitter
Thứ Bảy
 7:00 p.m.
Vân Tập (Congregate)
 7:30 p.m.
Lễ Sám Hối (Ceremony of repentance)
 8:00 p.m.
Lễ Truyền Giới(Ceremony of Transmit Dhamma
Discipline)
 8:30 p.m.
Thuyết Pháp (Dharma Lecture)
9:30 p.m.
Tọa Thiền(Meditation Session)
 10:00 p.m.
Chỉ Tịnh (Conclusion)
Chủ Nhật
6:00 a.m
Thức Chúng (Awake)
6:30 a.m.
Tọa Thiền (Meditation Session)
7:00 a.m.
Tụng Kinh Sám Hối (Ceremony of Repentance)
8:00 a.m.
Dùng Sáng (Breakfast)
9:15 a.m.
Họp Chúng( Meeting)
10:15 am.
Lễ Sám Hối (Ceremony of Repentance)
10:15 am.
Giảng Pháp (Dharma Lecture)
12:00 pm
Thọ Trai (Lunch)
1:00 p.m.
Chỉ Tịnh (Intermission Break)
2:15 p.m.
Tọa Thiền (Meditation Session)
3:00pm
Lễ Xả Bát Quan Trai(Ceremony of Detachment Dhamma
Discipline)
Facebook
Twitter

Báo lỗi