Lịch sinh hoạt tu học – thọ bát quan trai giới 2019

Facebook
Twitter
Thứ Bảy 16 tháng 03 năm 2019 từ 7:00PM đến 5:00PM 17 tháng 03 năm 2019
Thứ Bảy 27 tháng 04 năm 2019 từ 7:00PM đến 5:00PM 28 tháng 04 năm 2019
Chủ Nhật ngày 19 tháng 05 năm 2019– Đại Lễ Phật Đản
Thứ Bảy 18 tháng 05 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 18 tháng 05 năm 2019
Tháng 06 năm 2019  Hoằng Pháp Châu Âu
Thứ Bảy 20 tháng 07 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 21 tháng 07 năm 2019
Khóa Tu Mùa Hè từ ngày 02-03-04 Tháng 8 Năm 2019
Chủ Nhật 04 tháng 08 năm 2019- Đại Lễ Vu Lan
Thứ Bảy 28 tháng 09 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 29 tháng 09 năm 2019
Thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 27 tháng 10 năm 2019
Thứ Bảy 30 tháng 11 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 01 tháng 12 năm 2019
Thứ Bảy 28 tháng 12 năm 2019 từ 7:00PM tới 5:00PM 29 tháng 12 năm 2019
Facebook
Twitter

Báo lỗi